نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. افزایش تفکیک‌پذیری چند تصویری در حضور نویز با تعیین تطبیقی وزن جمله‌ها در تخمینگر MAP

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-38

نفیسه مفیدی؛ علیرضا احمدی فرد