نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه خصیصه های خاص زبان فارسی جهت بازیابی و بازشناسی کلمات تصویری فارسی با استفاده از تعبیه برچسب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-54

مجید ایرانپور مبارکه؛ علیرضا احمدی فرد