نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی محاسباتی جداسازی شیء هدف از پس‌زمینه در بازشناسی اشیاء با الهام سیستم بینایی انسان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

فریبا عباسی؛ رضا ابراهیم پور؛ کریم رجایی