نویسنده = فردین ابدالی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص تومورهای مغزی با استفاده از ترکیب سیستم استنتاج فازی-عصبی وفقی و خوشه بندی سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-37

عبدالحسین فتحی؛ مهدی طاهری؛ فردین ابدالی محمدی