نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی کلمات دست نوشته با ویژگی های نوین و کاهش فرهنگ لغت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-47

سمیه برومند؛ مجید ایرانپور مبارکه