نویسنده = ���������� ������ ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص حرکات دست برای تعامل انسان و رایانه با استفاده از کدگذاری خط سیر حرکت و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-22

فرزانه آزادی پور قهستانی؛ عصمت راشدی