نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-85

محمد حسین شکور؛ فرشاد تاجری پور