نویسنده = ���������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی خودکار مکان مورد توجه به کمک توزیع غیر پارامتری مبتنی بر ریسک بیزی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-174

مهناز رضوی؛ امیرحسین طاهری نیا؛ هادی صدوقی یزدی