نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی و کنترل محتوای رطوبت گیاه چمن توسط یک سامانه هوشمند با بکارگیری پردازش تصویر و الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-102

مریم نداف زاده؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمد رضا صالحی سلمی