نویسنده = یک کلام، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. کاهش حجم ذخیره سازی تصاویر با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی دو بعدی تُنُک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-69

زهرا یک کلام؛ فرح ترکمنی آذر