نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تفصیلی الگوریتم تبدیل ویژگی مقیاس ثابت (SIFT)؛ مفاهیم، شاخص ها و کاربردها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-190

زهرا حسین نژاد؛ حامد آگاهی؛ آذر محمودزاده


2. ‌مروری بر روشهای انطباق تصویر، مفاهیم و کاربردهای آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-67

زهرا حسین نژاد؛ مهدی نصری