نویسنده = ��������������������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. تولید طرح چهره از تصویر نمونه با کدگذاری الگوی دودویی محلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-146

امیررضا امیرفتحیان؛ حسین ابراهیم نژاد


3. بازشناسی علامت‌های ساکن زبان اشاره‌ی فارسی با استفاده از یک توصیف‌گر شکلی جدید

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-66

ژیلا موسویان؛ حسین ابراهیم‌نژاد


4. تخمین حالت و همتراز سازی مدل های سه بعدی با کمینه سازی تابع خطا در تصاویر سایه نما

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 28-43

محمد رمضانی؛ حسین ابراهیم نژاد


5. بازیابی تصاویر چهره با استفاده از ترکیب هیستوگرام گرادیان و الگوی باینری محلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 58-68

محمد قاصری؛ حسین ابراهیم نژاد