نویسنده = سبزعلیان، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-78

بهنام سبزعلیان؛ حسین مروی؛ علیرضا احمدی فرد