نویسنده = سلطانیان زاده، حمید
تعداد مقالات: 3
1. انطباق تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-9

مریم افضلی؛ عمادالدین فاطمی زاده؛ حمید سلطانیان زاده


2. مروری بر سیستم‌های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-55

محمدحسین سیگاری؛ حمید سلطانیان زاده؛ حمیدرضا پوررضا


3. آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-57

محمدحسین سیگاری؛ حمید سلطانیان زاده؛ حمیدرضا پوررضا