نویسنده = رخشانی، ساجد
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی پلاک خودرو با استفاده از یادگیری ژرف

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-46

ساجد رخشانی؛ عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور