نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ناحیه بندی تومور در تصاویر ماموگرافی با استفاده از کانتور فعال چن-وسه و اطلاعات ویژگی محلی بافت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-25

فاطمه شیرازی؛ عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور