نویسنده = علی پور، الهه
تعداد مقالات: 1
1. دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-118

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح