نویسنده = علی بابایی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. حذف نویز متناوب در تصاویر دیجیتال با استفاده از سیستم فازی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-92

نجمه علی بابایی؛ علی محمد لطیف