نویسنده = حسین نظام آبادی پور
مروری بر روش های یادگیری ژرف در بازشناسی نوری نویسه‌ها با تاکید بر رسم الخط های فارسی، عربی و اردو

دوره 8، شماره 4، آبان 1400، صفحه 51-85

شیما کاشف؛ حسین نظام آبادی پور؛ الهام شعبانی نیا


مروری جامع بر روش های کاهش نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل با استفاده از مدلهای آماری و مقایسه آنها

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-23

منصوره صعیدزرندی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی؛ احد جمالیزاده


تعیین توزیع دانه بندی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجار با استفاده از بازشناسی الگوی تصاویر

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 61-77

هادی یعقوبی؛ حمید منصوری؛ محمد علی ابراهیمی؛ حسین نظام آبادی پور


بازشناسی پلاک خودرو با استفاده از یادگیری ژرف

دوره 6، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 31-46

ساجد رخشانی؛ عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور


ارائه روش میانگین وصله های سه بعدی به منظور حذف شی متحرک و ترمیم ویدئو

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-128

فاطمه شیخعلیشاهی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام آبادی پور


نهان نگاری ایمن مبتنی بر جاسازی ماتریسی جهت افزایش نرخ و بازدۀ جاسازی

دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 17-28

علیرضا پورمحمدعلی؛ مریم پور محی آبادی؛ حسین نظام آبادی پور


ارائه ویژگیهای دیداری جدید در تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 15-26

یاسر نوروز زاده؛ حسین نظام آبادی پور