نویسنده = نظام آبادی پور، حسین
تعداد مقالات: 7
1. مروری جامع بر روش های کاهش نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل با استفاده از مدلهای آماری و مقایسه آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

منصوره صعیدزرندی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی؛ احد جمالیزاده


2. تعیین توزیع دانه بندی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجار با استفاده از بازشناسی الگوی تصاویر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-77

هادی یعقوبی؛ حمید منصوری؛ محمد علی ابراهیمی؛ حسین نظام آبادی پور


3. بازشناسی پلاک خودرو با استفاده از یادگیری ژرف

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-46

ساجد رخشانی؛ عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور


4. ناحیه بندی تومور در تصاویر ماموگرافی با استفاده از کانتور فعال چن-وسه و اطلاعات ویژگی محلی بافت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-25

فاطمه شیرازی؛ عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور


5. ارائه روش میانگین وصله های سه بعدی به منظور حذف شی متحرک و ترمیم ویدئو

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-128

فاطمه شیخعلیشاهی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام آبادی پور


6. نهان نگاری ایمن مبتنی بر جاسازی ماتریسی جهت افزایش نرخ و بازدۀ جاسازی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-28

علیرضا پورمحمدعلی؛ مریم پور محی آبادی؛ حسین نظام آبادی پور


7. ارائه ویژگیهای دیداری جدید در تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-26

یاسر نوروز زاده؛ حسین نظام آبادی پور