نویسنده = شریفی نجف آبادی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. حذف افزونگی داده‌های خام از مجموعه داده‌ها، با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی ‌تُنُک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-30

علی اصغر شریفی نجف آبادی؛ فرح ترکمنی آذر