نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-121

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور