نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. حذف تناظرهای اشتباه بر مبنای ماتریس شکل در تناظریابی تصاویر با خط مبنای بلند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-151

امین صداقت؛ نازیلا محمدی