نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش های قطعه بندی لایه های قرنیه در تصاویر توموگرافی انسجام نوری (OCT) و تعیین ضخامت لایه ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-136

سمانه ایلانی؛ نرگس طباطبائی مشهدی؛ قاسم صادقی بجستانی؛ بهزاد برازنده