نویسنده = �������������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی شی ماهی در تصاویر رنگی زیرآب با فضای رنگی CIE L×a×b

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 59-79

محمدامین شایگان؛ نساء سریریچی عبودزاده