نویسنده = حسن آقائی نیا
تعداد مقالات: 2
1. تعدیل اثر سبک سوژه با استفاده از تابع انتقال سبک در بازشناسی رفتار خودانگیخته چهره

دوره 8، شماره 4، پاییز 1400، صفحه 87-98

امین محمدیان؛ حسن آقائی نیا؛ فرزاد توحیدخواه


2. بهبود تشخیص جلوه های کنشی درد در چهره توسط انتقال سبک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-56

امین محمدیان؛ حسن آقایی نیا؛ فرزاد توحیدخواه