نویسنده = حسن آقایی نیا
1. بهبود تشخیص جلوه های کنشی درد در چهره توسط انتقال سبک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-56

امین محمدیان؛ حسن آقایی نیا؛ فرزاد توحیدخواه