نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تعدیل اثر سبک سوژه با استفاده از تابع انتقال سبک در بازشناسی رفتار خودانگیخته چهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

امین محمدیان؛ حسن آقائی نیا؛ فرزاد توحیدخواه


2. بهبود تشخیص جلوه های کنشی درد در چهره توسط انتقال سبک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-56

امین محمدیان؛ حسن آقایی نیا؛ فرزاد توحیدخواه