نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی چهره مقاوم نسبت به انسداد و تخریب برمبنای نمایش مشارکتی و کورآنتروپی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-109

شادی کلالی؛ یحیی فرقانی؛ مجید وفایی جهان