نویسنده = آذر محمودزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفصیلی الگوریتم تبدیل ویژگی مقیاس ثابت (SIFT)؛ مفاهیم، شاخص ها و کاربردها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-190

زهرا حسین نژاد؛ حامد آگاهی؛ آذر محمودزاده