نویسنده = حسن زاده، ویدا
تعداد مقالات: 1
1. بهبود کنتراست تصاویر ماموگرام با حفظ شکل ضایعه مبتنی بر تنظیم وفقی ضرایب فیلتر چندجمله ای غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

ویدا حسن زاده؛ مهدی ازوجی