نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مروری جامع بر روش های کاهش نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل با استفاده از مدلهای آماری و مقایسه آنها

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-23

منصوره صعیدزرندی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی؛ احد جمالیزاده