نویسنده = ترکمنی آذر، فرح
تعداد مقالات: 2
1. حذف افزونگی داده‌های خام از مجموعه داده‌ها، با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی ‌تُنُک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-30

علی اصغر شریفی نجف آبادی؛ فرح ترکمنی آذر


2. کاهش حجم ذخیره سازی تصاویر با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی دو بعدی تُنُک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-69

زهرا یک کلام؛ فرح ترکمنی آذر