نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های آگاه به محتوا برای قطعه‌بندی معنایی تصویر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 153-164

مجید نصیری؛ حمیدرضا رشیدی کنعان؛ سید حمید امیری