نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. افزایش دقت بازشناسی صحنه‌های طبیعی پویا با استفاده از همبستگی بین نقشه‌های ویژگی در شبکه‌های عصبی پیچشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 43-55

صفورا حیدری؛ عباس ابراهیمی مقدم؛ مرتضی خادمی؛ هادی هادی زاده