نویسنده = حمید حسن‎پور
افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 111-121

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور


بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 43-59

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 105-118

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با استخراج خودکار بخش‌های مشترک

دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 29-39

محسن بیگلری؛ علی سلیمانی؛ حمید حسن پور


بهبود عملکرد کدگذار پیشگو با تغییر چیدمان تصویر به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 39-49

سکینه اسدی امیری؛ حمید حسن‎پور