نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص هویت با استفاده از ویژگی‌های محلی و ساختاری رگ‌های شبکیه چشم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 149-159

سمیرا دانایی؛ عبدالحسین فتحی


2. تشخیص تومورهای مغزی با استفاده از ترکیب سیستم استنتاج فازی-عصبی وفقی و خوشه بندی سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-37

عبدالحسین فتحی؛ مهدی طاهری؛ فردین ابدالی محمدی