نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین نقشه تاری تصویر بر اساس اختلاف بلاک محیطی پیکسل با نسخه تارشده آن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-36

طیبه عسکری جواران؛ حمید حسن پور؛ وحید ابولقاسمی