نویسنده = ایرانپور مبارکه، مجید
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی کلمات دست نوشته با ویژگی های نوین و کاهش فرهنگ لغت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-47

سمیه برومند؛ مجید ایرانپور مبارکه


2. ارائه خصیصه های خاص زبان فارسی جهت بازیابی و بازشناسی کلمات تصویری فارسی با استفاده از تعبیه برچسب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-54

مجید ایرانپور مبارکه؛ علیرضا احمدی فرد