نویسنده = عصمت راشدی
بازشناسی پلاک خودرو با استفاده از یادگیری ژرف

دوره 6، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 31-46

ساجد رخشانی؛ عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور


یک روش بهبود یافته یادگیری کوتاه مدت مبتنی بر گرادیان نزولی در سامانه های بازیابی تصویر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 19-27

عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی