نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. بازشناسی پلاک خودرو با استفاده از یادگیری ژرف

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-46

ساجد رخشانی؛ عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور


2. ناحیه بندی تومور در تصاویر ماموگرافی با استفاده از کانتور فعال چن-وسه و اطلاعات ویژگی محلی بافت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-25

فاطمه شیرازی؛ عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور


3. تشخیص حرکات دست برای تعامل انسان و رایانه با استفاده از کدگذاری خط سیر حرکت و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-22

فرزانه آزادی پور قهستانی؛ عصمت راشدی


4. یک روش بهبود یافته یادگیری کوتاه مدت مبتنی بر گرادیان نزولی در سامانه های بازیابی تصویر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-27

عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی