کلیدواژه‌ها = استخراج ویژگی
تعداد مقالات: 6
1. حذف افزونگی داده‌های خام از مجموعه داده‌ها، با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی ‌تُنُک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-30

علی اصغر شریفی نجف آبادی؛ فرح ترکمنی آذر


2. مروری بر سیستم های برچسب زنی تصاویر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-17

رویا راد؛ منصور جم زاد


4. ارائه یک روش نوین در طبقه‌بندی انواع گونه‌های پروانه با استفاده از پردازش تصویر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-38

محمد قاسمی شرف؛ منصور اسماعیل پور


5. الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-85

محمد حسین شکور؛ فرشاد تاجری پور


6. ارائه ویژگیهای دیداری جدید در تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-26

یاسر نوروز زاده؛ حسین نظام آبادی پور