کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک
ارائه یک روش یادگیری خود - نظارتی عمیق مبتنی بر تبدیل موجک گسسته دو بعدی برای تعمیم دامنه تصاویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-76

سارا فرهمندی نیا؛ مهدی افتخاری؛ کاوه بهرامن


تصدیق برخط امضا با استفاده از ویدئو

دوره 4، شماره 2، آذر 1396، صفحه 59-73

بهرام افرا؛ هادی گرایلو


مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص ترک های جوشکاری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-31

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده