کلیدواژه‌ها = شبکه‌های عصبی کانولوشنی
شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

دوره 6، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 65-78

بهنام سبزعلیان؛ حسین مروی؛ علیرضا احمدی فرد