کلیدواژه‌ها = الگوریتم خوشه بندی ISOCLUSE
بازشناسی کلمات دست نوشته با ویژگی های نوین و کاهش فرهنگ لغت

دوره 4، شماره 2، آذر 1396، صفحه 35-47

سمیه برومند؛ مجید ایرانپور مبارکه