مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر (JMVIP) - شماره جاری