مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر (JMVIP) - مقالات آماده انتشار