دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه یک روش دو جریانه مبتنی بر ویژگی های مکمل سنتی و عمیق برای تشخیص فعالیت انسان در ویدئو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1401

عاطفه مرادیانی؛ محسن رمضانی؛ فردین اخلاقیان طاب؛ رحمت الله میرزایی