دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

ارائه یک روش دو جریانه مبتنی بر ویژگی های مکمل سنتی و عمیق برای تشخیص فعالیت انسان در ویدئو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1401

عاطفه مرادیانی؛ محسن رمضانی؛ فردین اخلاقیان طاب؛ رحمت الله میرزایی


تشخیص کووید-19 مبتنی بر یادگیری انتقالی متخاصم چند منبعی و تابع خطای مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

هادی الحارس؛ جعفر تنها؛ محمد علی بالافر


آشکارسازی توده‌ها در تصاویر اولتراسوند خودکار سه‌بعدی پستان با استفاده از Inception 3D U-Net بهبودیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

سپیده برکت رضایی؛ امین ملک محمدی؛ احسان کوزه گر؛ معصومه سلامتی؛ محسن سریانی