بهبود وفقی کنتراست با استفاده از متعادل‌سازی بهینه‌ی هیستوگرام دوبعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این مقاله، برای بهبود وفقی کنتراست به ارائه و حل یک مسأله‌ی بهینه‌سازی در فضای هیستوگرام‌های دوبعدی پرداخته شده است. برای جلوگیری از بروز اثرات نامطلوب ناشی از دست‌کاری هیستوگرام تصویر، در بیان ریاضی مسأله در این مقاله همانند روش‌های مشابه دیگر، از یک‌سو هیستوگرام بهینه‌ی خروجی از روی هیستوگرامی دوبعدی که بیشترین شباهت را به هیستوگرام دوبعدی تصویر ورودی و نیز توزیع یکنواخت داشته باشد به‌دست می‌آید و از سویی دیگر برخلاف دیگر روش‌ها، با وزن‌دهی وفقی، اطلاعات محلی مناسبی را نیز در این جستجو در نظر می‌گیرد. نگاشت مناسب با حل این مسأله‌ی بهینه-سازی به‌دست‌آمده و آزمایش‌های گوناگونی که بر روی تصاویر گوناگون انجام شده است، درستی مدل بهینه‌سازی را نشان می‌دهد. به‌کارگیری الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر متعدد، در مقایسه با روش مرجع به صورت میانگین به بهبود 75 درصدی و 3 درصدی معیارهای AMBE_N و DE_N منجر شده است.  

کلیدواژه‌ها